Ås kooperativ og Bua ble sammenslått i 2017 og det ble bestemt å beholde to separate organisasjoner og administrasjoner inntil videre for å gjøre sammenslåingen gradvis. Ås Kooperativ SA har ansvaret for grønnsaksutleveringene mens Bua har ansvaret for tørrvarer og aktiviteter i Bua. På sikt vil en fullstendig fusjon være naturlig, men foreløpig har vi to sett med vedtekter:

 

Vedtekter for Ås Kooperativ SA

§ 1 Sammenslutningsform og foretaksnavn

Sammenslutningen er et samvirkeforetak og dets foretaksnavn er Ås Kooperativ SA. Medlemmene hefter ikke overfor kreditorene for foretakets forpliktelser.

 

§ 2 Forretningssted

Forretningskontoret er i Ås kommune.

 

§ 3 Virksomhet og formål

Foretaket skal drive direkte formidling av primært lokale økologiske og /eller biodynamiske landbruksprodukter og har ikke erverv til formål.

Foretaket har til formål å fremme medlemmenes interesser gjennom deres deltagelse i virksomheten som kjøpere av varer og bidragsytere av tjenester i foretaket.

Virksomhetens avkastning blir stående i foretaket.


 

§ 4 Andelsinnskudd og medlemskap

Hvert medlem skal betale kr 200,- i andelsinnskudd, som også fungerer som medlemskontigent for det første året. Studenter får 50% rabatt på andelsinnskuddet. Andelsinnskudd skal ikke forrentes.

Hvert medlem skal betale medlemskontingent om det fastsettes av årsmøtet. Den eventuelle kontingentens størrelse fastsettes av årsmøtet. Studenter får 100% rabatt på andelsinnskudd og medlemskontingent.

Det føres medlemsregister med navn, personnummer og adresse. Medlemskap i Kooperativet er åpent for alle. Medlemmet har ikke krav på tilbakebetaling av sitt andelsinnskudd ved utmelding.

Alle medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen. Medlemskapet er personlig og kan overføres med styrets godkjennelse.


 

§ 5 Anvendelse av årsoverskudd

Årsoverskudd godskrives foretakets egenkapital

 

§ 6 Styret

Foretaket skal ha et styre med styreleder og minst fire styremedlemmer, maks seks. Foretaket skal ikke ha daglig leder.

Styreleder og styremedlemmene velges av årsmøtet. Valgperioden for styremedlemmer er ett år. Ved eventuelle frafall fra styret, kan nye styremedlemmer suppleres inn ved høstens første ordinære medlemsmøte.

Foretaket forpliktes av underskrift av styrets medlemmer hver for seg. Styret kan meddele prokura.


 

§ 7 Ordinært årsmøte

Årsmøtet er Ås Kooperativs øverste myndighet. Årsmøtet holdes hvert år innen slutten av april måned og innkalles av styret med én måneds varsel med skriftlig melding til medlemmene. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet.

Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være til stede.

Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmer som møter. Ingen har mer enn en stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt. Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

 

Årsmøtet skal:

1. Godkjenne årsregnskapet og årsberetningen

2. Behandle innkomne forslag

3. Velge styreleder og styremedlemmer

4. Behandle andre saker som hører under årsmøtet

 

§ 8 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det.

Møteinnkallelse og vedtak skjer etter samme regler som for ordinære årsmøter.

 

§ 9 Vedtektsendringer

Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

 

§ 10 Fordeling av nettoformuen ved oppløsning av foretaket

Foretakets medlemmer har ikke rett til å få utbetalt sine andelsinnskudd dersom det er midler i foretaket etter at det har dekket sine forpliktelser. Medlemmene har ikke krav på å få utbetalt renter på andelsinnskudd eller medlemskapitalkonti.

Gjenværende midler skal gå til et tilsvarende foretak eller et andelslandbruk/CSA, utpekt av styret.
 

 

 

Vedtekter for Bua

 

Visions statements

Ås Kooperativ Bua is a non-profit food cooperative dedicated to build direct links between small scale producers and consumers to enable fair pricing, communicating knowledge about our products  and inspire ethical consumption. We strive for transparency in our organizational structure and our products.

 

How we are organized

The structure is flat, members will be responsible for different tasks

The leader is only a leader on paper, the leader will, in practice, not be a leader, but a member of the board on the same level as the other board members

The organization will be structured into different groups with different responsibilities according to what is needed at the time.

A representative - coordinator - from each working group will be chosen to be in the board. This person will be responsible for passing information from their working group to the board and from the board to the working group.

The coordinator will also have the responsibility for activity in the working group, and that it’ promotes BUA -Bærekraft i butikk’s value.

The structure of each working group is flat

The board is responsible for:

  • coordinating and summarizing information from working groups.
  • having an overview of what is happening and knowing what needs to be done
  • Formalities- “Brønnøysundregisteret”, “Cultura bank”, “Mattilsynet”
  • Annual meetings, member meetings, board meetings
  • All general emails (those that do not come under any of the working groups)

 

The board is elected for one year at the time. A new board can be elected earlier if someone calls for an extraordinary meeting

Open meetings are to be held for everybody - especially members, but also customers.  These should be held about every half year, to update and give an opportunity for feedback, questions and suggestions.

The working groups are responsible for their own working meetings, but it might be beneficial if different groups have working meetings together.

Working meetings/arrangements for everybody are to be scheduled every other week. Focus on including as many people as possible for action.  The different working groups can have their meetings and do their things here if no other, more important work, should be prioritized at these meetings.( modified statue)